Od poniedziałku wszystkie szkoły zdalnie

2020-11-05

Od 9 do 29 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zdalna nauka obowiązywać też będzie pozostałych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych (także dla dorosłych) oraz słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

*GDZIE NIE BĘDĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA STACJONARNE?

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

*OPIEKA W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ PRACA NAUCZYCIELI

Od poniedziałku 9 listopada szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych, zwłaszcza dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Ma to przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina również, że przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

*WSPARCIE 500+ DLA NAUCZYCIELI

Zgodnie z zapowiedzią premiera nauczyciele mają mieć możliwość skorzystania z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że wkrótce szczegółowo poinformuje o sposobie wypłacania świadczenia, które dotyczyć ma poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

*KONSULTACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

*OLIMPIADY, TURNIEJE I KONKURSY

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

*KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada.

Zajęcia praktyczne mają być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim program nauczania danego zawodu daje taką możliwość.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy na początku przyszłego roku będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

MEN wprowadza również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w styczniu i w lutym 2021 r. będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam