Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2022-05-19

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 23 maja 2022 r. i potrwa do 27 maja 2022 r.

Przedszkola, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

Przedszkole nr 2 w Lublinie, ul. Lawinowa 7,
Przedszkole nr 4 w Lublinie, ul. Niecała 1,
Przedszkole nr 5 w Lublinie, budynek przy ul. Spokojnej 13,
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, ul. Plac Bychawski 4,
Przedszkole nr 13 w Lublinie, ul. Okrzei 9,
Przedszkole nr 15 w Lublinie, ul. Bohaterów Monte Cassino 7,
Przedszkole nr 18 w Lublinie, ul. Lipowa 12 a,
Przedszkole nr 25 w Lublinie, ul. Warszawska 37 a,
Przedszkole nr 28 w Lublinie, ul. Krucza 6,
Przedszkole nr 33 w Lublinie, ul. Grażyny 10,
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4,
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 18,
Przedszkole nr 42 w Lublinie, ul. Przyjaźni 3,
Przedszkole nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11a,
Przedszkole nr 44 w Lublinie, ul. Maszynowa 1,
Przedszkole nr 45 w Lublinie, ul. Kaczeńcowa 14,
Przedszkole nr 46 w Lublinie, ul. Pana Wołodyjowskiego 1,
Przedszkole nr 47 w Lublinie, ul. Mieszka I 3,
Przedszkole nr 48 w Lublinie, ul. Leonarda 15,
Przedszkole nr 49 w Lublinie, ul. Pana Balcera 11,
Przedszkole nr 50 w Lublinie, ul. Podzamcze 7 a,
Przedszkole nr 52 w Lublinie, ul. Kustronia 10,
Przedszkole nr 56 w Lublinie, ul. Kurantowa 3,
Przedszkole nr 57 w Lublinie, ul. Rzeckiego 12,
Przedszkole nr 63 w Lublinie, ul. Szmaragdowa 22,
Przedszkole nr 64 w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 55,
Przedszkole nr 65 w Lublinie, ul. Langiewicza 3a,
Przedszkole nr 69 w Lublinie, ul. Dziewanny 19,
Przedszkole nr 72 w Lublinie, ul. Różana 9,
Przedszkole nr 73 w Lublinie, ul. Uśmiechu 5,
Przedszkole nr 74 w Lublinie, ul. Snopkowska 3/5,
Przedszkole nr 76 w Lublinie, ul. Paderewskiego 12,
Przedszkole nr 77 w Lublinie, ul. Radości 8,
Przedszkole nr 79 w Lublinie, ul. Gościnna 19,
Przedszkole nr 81 w Lublinie, ul. Wyżynna 10,
Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie, w skład którego wchodzą: Przedszkole nr 53 w Lublinie, ul. Zachodnia 7 oraz Przedszkole nr 67 w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 42 a,
Zespół Przedszkolny nr 2 w Lublinie, ul. Farbiarska 8,
Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan” w Lublinie, ul. Młodej Polski 14.
Przedszkola, które dysponują miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorące udział w rekrutacji uzupełniającej:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, ul. Wolska 5a,
Przedszkole nr 36, ul. K. Wallenroda 4,
Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie, ul. Balladyny 14,
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 19,
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie, ul. Smyczkowa 2.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, ul. Balladyny 22,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Czwartaków 11,
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70,
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Zuchów 1,
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie, ul. I. Rzeckiego 10,
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Kresowa 7,
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13,
Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110,
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9,
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. J. Śliwińskiego 5,
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Biedronki 13,
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie, ul. Zdrowa 1.
Przedszkola w zespołach szkół:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sieroca 17,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 89 z siedzibami przy ul. Tumidajskiego 6a i przy ul. Dożynkowej 38,
Łącznie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych do rekrutacji uzupełniającej udostępnionych będzie 648 miejsc wychowania przedszkolnego.

Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.
Kryteria ustawowe: art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne: art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.
Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie.

Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 23 maja br., od godz. 8.00 do 27 maja br. do godz. 15.00;
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20 czerwca br. godz. 12.00;
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 20 czerwca br. godz. 12.00 do 24 czerwca br. do godz. 15.00;
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 27 czerwca br. godz. 12.00;
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia;
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
Aby uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 23 maja br. do dnia 27 maja br.:

wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę” (funkcjonalność dostępna będzie od 23 maja br. od godziny 8.00). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 23 maja od godziny 8.00 do 27 maja 2021 r. do godziny 15.00.
wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 23 maja od godziny 8.00 do 27 maja 2021 r. do godziny 15.00.
Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

źródło: www.lublin.eu

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam